Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě YOO, provozovaném na internetové adrese https://www.yoo.cz (dále jen internetový obchod). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího resp. spotřebitele při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky.

 2. Provozovatel: Provozovatelem obchodu YOO je TWIXO Group s.r.o., IČ: 29315182, se sídlem Bellova 356/18, Brno 62300. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku na Krajském soudě v Brně, oddíl C, vložka 73703.

 3. Kupující: Podnikatel, který nakupuje Zboží za účelem svého podnikání. V tomto případě se smluvní vztahy neupravené těmito VOP řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. To vše s přihlédnutím k příslušným novelizacím těchto zákonů.

 4. Spotřebitel: Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. V tomto případě se smluvní vztahy neupravené těmito VOP řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 5. Kupní smlouva: Kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávky Kupujícím nebo Spotřebitelem. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím nebo Spotřebitelem a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. VOP jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy.

 6. Spotřebitelská smlouva: Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Spotřebitelem.

 7. Internetový obchod může prohlížet a nakupovat v něm pouze osoba, která dovršila věk 18 let, souhlasí s obchodními podmínkami a je si vědoma toho, že si prohlíží a nakupuje zboží s erotickým charakterem.

 8. VOP i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

 9. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Uzavření kupní smlouvy

 1. V internetovém obchodě je uveden seznam zboží, který je nabízen prodávajícím ke koupi, a to včetně popisu funkce, vlastností zboží, jeho materiálu nebo složení. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou již včetně daně z přidané hodnoty a platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Do doby uzavření kupní smlouvy jsou tyto ceny nezávazné a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

 2. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo e-mailem.

 3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká momentem odeslání objednávky na stránkách https://www.yoo.cz. O stavu zpracování své objednávky bude kupující průběžně informován automatickými e-maily. Veškeré objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen uvedených v internetovém obchodě. Změna ceny v tomto internetovém obchodě však již nemá vliv na cenu uvedenou v objednávce kupujícího a potvrzenou prodávajícím. Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro obě strany závazná.

 5. V internetovém obchodě nejsou kupujícímu účtovány žádné manipulační poplatky, k ceně výrobku je však nutné připočítat cenu za dodání zásilky podle zvoleného druhu dopravy a platby za objednané zboží.

 6. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.


Platební podmínky

 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

 3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 4. Způsoby platby ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uvedeny v internetovém obchodě na stránce Druhy dopravy a platby.

 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel (nákup bez IČ)

 1. V případě, že je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je zde v postavení spotřebitele, uzavírán pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonem, elektronickou poštou, veřejnou komunikační sítí), je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 30ti dnů od převzetí zásilky.

  Podle SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vrácení a výměna není z hygienických důvodů možná, pokud došlo k porušení ochranného (hygienického) obalu.
  Zákazníkům však vycházíme vstříc a vrácení zboží ve 30denní lhůtě umožňujeme, avšak není možné vrátit zboží, u kterého nelze vyloučit jeho použití, tzn. zboží bez hygienického obalu, zboží v porušeném obalu, znečištěné a jiným způsobem znehodnocené zboží. Vrátit nelze ani erotické/spodní prádlo a oblečení, u kterého je předpoklad, že mohlo přijít do kontaktu s intimními partiemi.

 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].

 3. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy.

 4. Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde.

Podnikatel (nákup na IČ)

 1. Pokud kupující není ve smluvním vztahu v postavení spotřebitele, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy pouze do okamžiku expedice objednaného zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].

Provozovatel

 1. Provozovatel má právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv až do momentu vyřízení objednávky. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím/Spotřebitelem v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).

Další ustanovení

 1. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno z hygienických důvodů (např. použité spodní prádlo, vibrátor vybalený z hygienického obalu, apod.).

 2. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 5% (slovy pět procent) za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

 4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle bodu 2 je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 5. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.


Přeprava a dodání zboží

 1. Objednat zboží na dobírku mohou pouze osoby se sídlem, nebo bydlištěm na území České republiky. Pokud bude kupující chtít zboží doručit do zahraničí, nebo bude kupující objednávat ze zahraničí, je nutné uhradit platbu bezhotovostním převodem. Zboží bude následně doručeno za obvyklých podmínek.

 2. U objednávek do hodnoty 250 Kč bez poštovného, je možné objednávku odeslat až po uhrazení částky bankovním převodem. Ostatní objednávky nad 250 Kč jsou expedovány dle doručovací a platební metody vybrané kupujícím.

 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku, je prodávající oprávněn požadovat smluvní poplatek ve výši 300 Kč (slovy třista korun českých) a náklady na dopravné a balné.

 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.


Záruka, odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

 2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 3. V případě, že na straně kupujícího vystupuje spotřebitel a nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka). V tomto případě se na všechny výrobky, kromě výrobků potravinářského charakteru, vztahuje 24 měsíční záruční doba. U výrobků potravinářského charakteru je záruční doba 8 dní a uvádí se doba trvanlivosti výrobku, případně i doba použitelnosti, v takovém případě záruční doba však vždy skončí uplynutím doby použitelnosti zboží. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pro zboží nabízené v internetovém obchodě prodávajícím slouží jako záruční list doklad o zakoupení zboží (faktura). Poskytnutí záruky prodávajícím se nevztahuje na smluvní vztahy, ve kterých na straně kupujícího vystupuje podnikatel, ledaže se na tom smluvní strany písemně dohodly.

 4. Spotřebitel má při uplatnění záruky:

  • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o vady odstranitelné, ale vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy

  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy


Podmínky doplňkových služeb

Služba “Vrácení zboží do 90 dnů“

Tato kapitola upravuje podmínky služby “Vrácení zboží do 90 dnů”, kterou může kupující zakoupit v internetovém obchodě https://www.yoo.cz.

 1. Služba umožňuje kupujícímu, při splnění níže stanovených podmínek, možnost vrácení zboží zakoupeného v internetovém obchodě, a to bez udání důvodu do 90 dnů od převzetí zboží. Služba není určena pro využití za účelem uplatnění práv z vad zboží.
 2. Služba se vztahuje na všechny produkty v objednávce, u níž je služba nabízena, a k němuž byla prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva. Kupující zaplatí cenu služby zároveň s úhradou dané objednávky.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo poskytování služby kdykoliv přerušit, omezit nebo zcela zastavit. Tato změna se nedotkne již uzavřených smluv o poskytnutí služby.
 4. Službu nelze zakoupit zpětně. Lze ji získat pouze během tvorby objednávky.
 5. Prodávající umožní kupujícímu službu využít za předpokladu splnění všech následujících podmínek:
  • Kupující využije aktivní nabídku služby a uzavře smlouvu o poskytnutí služby současně se zakoupením zboží.
  • Kupující uhradí cenu za službu, jež je uvedena při samotném objednání, a to řádně a včas.
  • Kupující před uplatněním služby neodstoupí od smlouvy o koupi zboží ze zákonných důvodů.
  • Zboží není použité, prané, nošené a má nepoškozený originální obal.
  • Kupující uplatní službu nejpozději do 90 dnů od převzetí zboží.
  • Kupující při vrácení zboží prokáže nárok na poskytnutí služby originálem faktury, jež se bude vztahovat ke konkrétní objednávce a zároveň bude obsahovat informaci o zakoupení služby.
 6. Kupující je při zakoupení a užívání služby povinen jednat v souladu se zákonem, těmito obchodními podmínkami a s dobrými mravy, v dobré víře, a nedopouštět se podvodného nebo spekulativního jednání. Kupující zejména nevyužije internetový obchod prodávajícího coby půjčovnu zboží. V opačném případě nastává výluka z povinnosti poskytnutí služby.
 7. Pokud kupující splní veškeré obchodní podmínky pro poskytnutí služby, prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, kupní cenu zboží. Kupní cena zboží může být uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet, jež si kupující určí.
 8. Pokud kupující platným způsobem odstoupí od objednávky, k níž zakoupil službu, a to ve lhůtě do 30 dnů od jejího sjednání, má nárok na vrácení ceny služby v plné výši.
 9. Pokud kupující platným způsobem odstoupí od objednávky, k níž zakoupil službu, v zákonné záruční době z důvodu záruční vady zboží, má nárok na vrácení ceny služby v plné výši.
 10. Pokud nebudou splněny podmínky pro vrácení zboží, bude vrácení odmítnuto, přičemž kupujícímu nevzniká nárok na vrácení ceny služby.
 11. Nevyužití služby neopravňuje kupujícího k vrácení uhrazené ceny služby.

Služba “Připojištění zásilky”

Tato kapitola upravuje podmínky služby “Připojištění zásilky”, kterou může kupující zakoupit v internetovém obchodě https://www.yoo.cz.

 1. Prodávající se po zakoupení služby zákazníkem zavazuje přednostně vyřídit reklamaci zásilky, která byla poškozena během dopravy, nebo nebyla vinou dopravce doručena vůbec. Službu nelze uplatnit u zásilky, která má v systému dopravce stav Doručeno.
 2. V případě oprávněného využití služby zajistí prodávající dodání bezvadného zboží stejného druhu, a to v termínu dle domluvy s kupujícím. Pokud v okamžiku řešení reklamace není konkrétní druh zboží skladem, vyhrazuje si prodávající právo nabídnout za něj kupujícímu odpovídající alternativu, nebo vrácení peněz.
 3. Služba není určena pro využití za účelem odstoupení od kupní smlouvy nebo pro uplatnění práv z vad zboží, které nevznikly při přepravě zboží ke kupujícímu.
 4. Služba není pojištěním, jak jej chápe ust. § 2758 a násl. OZ. Služba taktéž nespadá pod úpravu dalších právních předpisů upravujících oblast pojišťovnictví – např. zákon č. 170/2018 Sb.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo poskytování služby kdykoliv přerušit, omezit nebo zcela zastavit. Tato změna se nedotkne již uzavřených smluv o poskytnutí služby.
 6. Služba může být zakoupena pro vybranou objednávku, k níž byla mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena kupní smlouva. Úhrada ceny služby probíhá stejným způsobem, jako úhrada objednávky, k níž se služba vztahuje.
 7. Kupující nahlašuje poškození či ztracení zásilky a uplatňuje doručení nové zásilky nejpozději do 24 hodin od doručení zboží, k němž byla služba zakoupena.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně omezit dostupnost služby, resp. prodloužit lhůty dle obchodních podmínek, a to zejména v závislosti na aktuální nedostupnosti konkrétního zboží, k jehož výměně by mělo dle smlouvy dojít.
 9. Služba může být zakoupena pro doručení na adresu kupujícího, na výdejnu, nebo do výdejního boxu.
 10. Službu je možné zakoupit pouze současně se zakoupením zboží, nemůže být zakoupena zpětně.
 11. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost pro využití služby (včetně poskytnutí fotografií poškozeného balíku v případě jeho převzetí) a opakované doručení nového zboží. V opačném případě mohou být naúčtovány poplatky za dopravu odpovídající ceníku dopravy, který je zveřejněný na internetovém obchodu na stránce Doprava a platba.
 12. Kupující je povinen v případě vyžádání ze strany prodávajícího odeslat poškozenou zásilku či zboží zpět.
 13. Kupující je při zakoupení a užívání služby povinen jednat v souladu se zákonem, těmito obchodními podmínkami a s dobrými mravy, v dobré víře, a nedopouštět se podvodného nebo spekulativního jednání. V opačném případě nastává výluka z povinnosti poskytnutí služby.
 14. Služba zahrnuje pouze jedno opakované doručení (výměnu) zboží. V případě, že dopravce podruhé dodá poškozené či zcela nefunkční zboží, postupuje kupující tak, že uplatní reklamaci doručení u přepravce, případně postupuje způsobem uplatnění práva z vadného plnění dle obecných obchodních podmínek prodávajícího.
 15. Závazek prodávajícího dle smlouvy o poskytnutí služby zaniká jeho splněním dle podmínek výše, řádným doručením zásilky zboží bez poškození či zánikem smlouvy o koupi zboží či poskytnutí služby.
 16. Nevyužití služby neopravňuje kupujícího k vrácení uhrazené ceny služby.
 17. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy na objednávku, k níž zakoupil službu, a to ještě před odesláním zásilky, má nárok na vrácení ceny služby.
 18. Jestliže si kupující nenárokuje využití služby do 24 hodin od převzetí či odmítnutí poškozené zásilky, nemá nárok při vrácení zboží na vrácení ceny služby ani částečně.

Služba “Prodloužení záruky”

Tato kapitola upravuje podmínky služby “Prodloužení záruky”, kterou může kupující zakoupit v internetovém obchodě https://www.yoo.cz.

 1. Zakoupením služby k vybranému zboží získává kupující nárok na prodloužené řešení reklamace z vad zboží, a to konkrétně 12 měsíců nad rámec standardní 24 měsíční záruční doby.
 2. Reklamace zboží v prodloužené záruční době se řeší podle kapitoly Záruka, odpovědnost za vady.
 3. Pokud kupující platným způsobem vrací zboží, k němuž zakoupil službu, z důvodu záruční vady zboží, a to v zákonné záruční době (tedy do 24 měsíců od uzavření kupní smlouvy), má nárok na vrácení ceny služby v plné výši.

Podmínky marketingových akcí

Slevové akce

Účelem této kapitoly je upravit podmínky nákupu v internetovém obchodě v případě vyhlášení marketingové akce prodávajícím v podobě slevy na konkrétní produkt či objednávku.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo akci přerušit, zkrátit nebo zrušit, popř. změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek bude prodávající informovat zákazníky oznámením na svých webových stránkách.
 2. Akční ceny se vztahují pouze na produkty skladem.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou, např. kvůli zpožděné aktualizaci skladových zásob či cen).
 4. Prodávající si vyhrazuje právo neposkytnout slevu na produkt, který již v době vytváření objednávky nebyl skladem (a to i v případě, že o tom zákazník nebyl během vytváření objednávky předem informován).

Dárky zdarma

Účelem této kapitoly je upravit podmínky nákupu v internetovém obchodě v případě vyhlášení marketingové akce prodávajícím v podobě dárku zdarma ke konkrétnímu produktu či objednávce.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo akci přerušit, zkrátit nebo zrušit, popř. změnit její pravidla, a to i bez udání důvodu. V případě změny podmínek bude prodávající informovat zákazníky oznámením na svých webových stránkách.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou, např. kvůli zpožděné aktualizaci skladových zásob).
 3. Prodávající neposkytuje žádnou záruku za jakost dárku. Zákazníkovi tedy nevznikají žádná práva z případného vadného plnění (z vad dárku).
 4. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů pozbývá darovací smlouva účinnosti a zákazník je povinen dárek vrátit.
 5. Povinnost vrácení dárku vzniká i ve chvíli, kdy zákazník přestane splňovat podmínky akce, která platila v čase vytvoření a potvrzení objednávky (např. vrací produkt, ke kterému obdržel dárek, nebo vrací část zboží a celková hodnota objednávky tak klesne pod částku, která byla podmínkou pro získání dárku).
 6. V případě, že zákazník dárek nevrátí, bude jeho hodnota stržena z částky za vrácené zboží.
 7. Zákazník má právo odmítnout dárek. Odmítnutí dárku je nutné uvést v poznámce při objednávce.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo neposlat dárek v případě, že již v době vytváření objednávky nebyl skladem (a to i v případě, že o tom nebyl zákazník během vytváření objednávky předem informován).

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 2. Kupující bere na vědomí, že zboží kupuje na vlastní riziko, pro vlastní potřebu. Prodejce neodpovídá za nesprávné použití výrobků a nenese zodpovědnost za případná zdravotní rizika spojená s nevhodným použitím výrobku kupujícím.

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


Ochrana osobních údajů a dat

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou osob dopravujících kupujícímu zboží (jméno a adresa dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 2. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Závěrečná ustanovení

 1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 2. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: YOO, Špitálka 23a, Brno 60200, adresa elektronické pošty [email protected], telefon 735 876 206.

 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. března 2024 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


Ochrana autorského práva

 1. Veškeré texty na stránkách https://www.yoo.cz jsou chráněny autorským právem (dle Zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)).